fbpx

การวัดแรงดูดจาก KPA แม่นยำ เชื่อถือได้จริงหรอ?

kPa คืออะไร?

PA , kPa   Pa ย่อมาจาก Pascal  ซึ่งเป็นหน่วยวัดความดันในมาตรฐาน SI ครับ
หรือเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ Suction Pressure  (หรือเรียกอีกอย่างว่า ยกน้ำหรือดูดแบบปิดผนึก)

มันคือความกดดันแบบลบที่เครื่องนั้นทำได้  โดยทั่วไป เครื่องดูดฝุ่นในบ้านสามารถสร้างการดูดของ 5-20 kPa. ปาสกาลคือหน่วยวัดความดันที่เท่ากับแรงดัน 1 นิวตันต่อพื้นที่ตารางเมตร

ถ้าแรงดูด 20 kPa จะเท่ากับ 20000 N/m2 หรือประมาณ 2 ตันต่อตารางเมตร หรือประมาณ 200 ซม. (80 นิ้ว) ของน้ำอยู่ระหว่าง 5 – 20 kPa (5,000 – 20,000 Pascal) (wikipedikia, 2010) ตัวเลขอันนี้ยิ่งมากยิ่งดีเพราะหมายถึงว่าสามารถดูดได้มาก แต่ในขณะเดียวกัน ตัวเลข kPa นี้เพียงอย่างเดียว ก็อาจจะไม่แม่นยำพอที่จะใช้วัดความสามารถของเครื่องดูดฝุ่นหรือกำลังดูดฝุ่นได้

เพราะตามข้อมูล การวัดค่า kPa คือความสามารถในการวัดในการวัดแรงดูดยกน้ำ หรือดูดแบบปิดผนึกเท่านั้น ซึ่งในการออกแบบเครื่องดูดฝุ่นของแต่ละแบรนด์และแต่ละยี่ห้อ จะมีการออกแบบเพื่อเพิ่มกำลังดูดแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบท่อตรงเพื่อลดแรงหักเหของแรงลม การออกแบบทิศทางการหมุนของมอเตอร์เพื่อเพิ่มแรงดูดโดยใช้กระแสลมเป็นตัวสร้างแรงดูด (แนวคิดเดียวกับกังหันลม)  หรือการออกแบบช่องดูดเพื่อให้สามารถดูดได้ดีและแรงขึ้น ซึ่งการวัดแบบ kPa โดยทั่วไป จะเป็นการวัดแบบการใช้อุปกรณ์ต่อกับช่องดูดที่อยู่ติดกับมอเตอร์โดยตรง โดยที่ไม่ได้คำนวณทิศทางการหักเหของลมเหมือนตอนดูดจริง ทำให้ตัวเลข kPa ที่ใส่ไว้ในคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจไม่ตรงกันกับการใช้งานจริง

นอกเหนือจากนี้ การวัดแรงดูดแบบ kPa ยังเป็นการวัดที่แต่ละโรงงานใช้เครื่องมือของตัวเอง วัดกับผลิตภัณฑ์หรือสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นเอง โดยไม่มีการควบคุมจากหน่วยงานกลางหรือข้อกำหนดการใช้เครื่องมือกลางสำหรับเป็นมาตรฐานในการวัด เพราะฉะนั้นตัวเลข kPa เหมือนกัน ก็อาจจะไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากเครื่องมือและวิธีการวัดที่ต่างกัน

นอกจากการวัดแรงดูดด้วย kPa แล้ว ยังมีการวัดด้วยหน่วย Air watt อีกด้วย ซึ่งเครื่องดูดฝุ่นแบรนด์อเมริกาหรือยุโรป มักจะนิยมใช้หน่วย Air watt ในการวัดค่าแรงดูดมากกว่าการใช้หน่วย kPa

 

Air watt คืออะไร?

Air wattหรือ air watt เป็นหน่วยวัดประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่นซึ่งหมายถึงกระแสลมและปริมาณพลังงาน (วัตต์) ที่เครื่องดูดฝุ่นผลิตและใช้งาน เรียกอีกอย่างว่าการวัดพลังงานต่อหน่วยเวลาของอากาศที่ไหลผ่านช่องเปิด ซึ่งสัมพันธ์กับพลังงานที่ไฟฟ้าส่งผ่านสายไฟ (วัตต์)

Air watt เป็นวัดที่มีประโยชน์ของประสิทธิภาพการใช้มอเตอร์ดูดฝุ่นตั้งแต่อำนาจดำเนินการโดยการไหลของของไหล (ในกรณีที่เป็นสูญญากาศบ้านทั่วไปเป็นของเหลวอากาศ) มีค่าเท่ากับความดันครั้งอัตราการไหลของปริมาตร air watt เกี่ยวข้องกับกระแสลมที่แท้จริง ในขณะที่พลังงานไฟฟ้าบางส่วน (วัตต์) ที่ใช้โดยเครื่องดูดฝุ่นจะกระจายไปสู่ความร้อนเนื่องจากประสิทธิภาพที่ไม่สมบูรณ์ที่จำเป็น เครื่องดูดฝุ่นสองเครื่องที่มีกำลังไฟเท่ากันจะมีแรงดูดเท่ากัน ในขณะที่อุปกรณ์ที่มีกำลังไฟเท่ากันอาจมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีกำลังไฟของอากาศที่ต่างกันมาก

สูตรที่ใช้คำนวณกำลังวัตต์ของอากาศนั้นแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่น สูตร air watt มาตรฐานมาจาก ASTM International เดิมชื่อ American Society for Testing and Materialsเป็นองค์กรมาตรฐานสากลที่พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานทางเทคนิคที่เป็นเอกฉันท์โดยสมัครใจสำหรับวัสดุผลิตภัณฑ์ระบบและบริการที่หลากหลาย ASTM International ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2445 โดยเป็นส่วนของ American Section of the International Association for Testing Materials (ASTM, n.d.)

โดยที่ P คือกำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ F คืออัตราต่อนาที (แสดงเป็นลูกบาศก์ฟุต/นาทีหรือ CFM) และ S คือความสามารถในการดูดที่แสดงเป็นความดันในหน่วยนิ้วของน้ำ (Suction Power, n.d.)

P = 0.117354 คูณ F คูณ S 

ผู้ผลิตบางรายเลือกใช้เศษส่วน1 ⁄ 8.5 แทนจำนวนเต็ม ASTM ส่งผลให้การคำนวณผันแปรน้อยกว่า 0.25%

P = (inches of water คูณ airflow) หารด้วย 8.5

ซึ่งจากสูตรการคำนวณด้านบน จะเห็นได้ว่า Inches of Water หรือ Water Lift จากการวัดแบบ kPa เป็นแค่ส่วนหนึ่งในสูตรการคำนวณแรงดูดแบบ Air watt เท่านั้น ทำให้การวัดตัวเลขแบบ Air watt มีความเที่ยงตรงมากกว่า เมื่อต้องการคำนวณแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่น เมื่อเปรียบเทียบกับการวัดค่าแบบ kPa

 

อย่างไรก็ดี การมองหาเครื่องดูดฝุ่นที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับผู้ใช้งาน จำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อมที่จะนำไปใช้งานด้วย การดูตัวเลขแรงดูดด้วย kPa หรือ Airwatt จึงทำหน้าที่เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น เพราะนอกจากแรงดูดแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความกว้างของบ้าน ลักษณะฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เป็นกังวล น้ำหนักของผลิตภัณฑ์และระยะเวลาการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเองได้จริง ผู้ใช้งานจึงควรจะไปทดลองสินค้าด้วยตัวเองก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด

 

Works Cited

ASTM. (n.d.). Retrieved from HMong: https://hmong.in.th/wiki/ASTM_International

Suction Power. (n.d.). Retrieved from HMong: https://hmong.in.th/wiki/Suction_power

wikipedikia. (2010). wikipedikia. Retrieved from https://wikipedikia.org/th/what-does-kpa-mean-26/?amp

 

No products in the cart.